Adres korespondencyjny
SKN Gleboznawstwa
i Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Glebie
i Ochrony Środowiska

50-357 Wrocław
ul. Grunwaldzka 53
E-mail: igleb@up.wroc.pl

 
 
 
Gleby Gór Stołowych
 
 
Najnowsze Zdjęcia

 
 
 
Znajdź Nas Na FaceBook
 
 
 
Badania
Zależność pomiędzy składem drzewostanu, a akumulacją pierwiastków śladowych w glebach leśnych Parku Narodowego Gór Stołowych

Relation between composition of forest sides and heavy metals in forest soils in Stołowe Mountains National Park


Badania zawartości metali ciężkich prowadzono na powierzchniach monitoringowych występujących na terenie PNGS. Próbki pobrano z poziomów ściółek oraz głębokości 0-10cm i 10-20cm za pomocą laski glebowej. W badaniach zwrócono uwagę na zawartość wybranych, najczęściej opisywanych w literaturze, związanych z monitoringiem gleb, metali ciężkich. Zawartości Cu, Pb, oraz Zn mierzono w poziomach mineralnych i organicznych. Próbowano znaleźć zależności pomiędzy zawartością badanych metali, a składem drzewostanu oraz głębokością pobrania próbki. Badaniami objęto powierzchnie porośnięte drzewostanem bukowym, jaworem i klonem, modrzewiem oraz świerkiem. Koncentracja badanych metali ciężkich na wszystkich badanych powierzchniach, była najwyższa w poziomach ściółki i wyraźnie spadała w głębszych warstwach gleby. Zawartość Pb w poziomach ściółki kształtowała się w przedziale 45,3 – 94,9 mg.kg-1, a najwyższą koncentrację odnotowano na powierzchniach porośniętych drzewostanem modrzewiowym i świerkowym. W poziomach mineralnych 0-10cm i 10-20cm zawartość Pb wyraźnie malała, uzyskując najniższe wartości w warstwie 10-20cm pod drzewostanem świerkowym (26,0 mg.kg-1). Koncentracja Zn w poziomach ściółki była dość zbliżona na wszystkich badanych powierzchniach (56,9 – 69,3 mg.kg-1), a najwyższą wartość odnotowano pod jaworem i klonem. W głębszych warstwach gleby koncentracja Zn stopniowo zmniejszała się, przy czym wyraźny spadek odnotowano pod drzewostanem świerkowym. Zawartość Cu w poziomach ściółki kształtowała się w przedziale 13,7 – 22,1 mg.kg-1 i podobnie jak w przypadku Pb, najwyższa jej koncentracja odnotowana została pod modrzewiem i świerkiem. W głębszych warstwach gleby ilość Cu wyraźnie zmniejszyła się uzyskując najniższą wartość w poziomie 10-20cm gleby porośniętej świerczynami. Analizując rozmieszczenie metali w poszczególnych piętrach wysokościowych stwierdzono wyraźna dodatnia zależność między obecnością ołowiu w glebie a wysokością n.p.m. Zależność ta dotyczy także poziomów 10-20cm. Zależności takiej nie obserwowano w przypadku cynku. Powyższe obserwacje świadczą o antropogenicznej genezie wzbogacenia gleb Parku ołowiem. W przypadku Zn jego zawartość związana była z naturalna zasobnością skały macierzystej.