Adres korespondencyjny
SKN Gleboznawstwa
i Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Glebie
i Ochrony Środowiska

50-357 Wrocław
ul. Grunwaldzka 53
E-mail: igleb@up.wroc.pl

 
 
 
Gleby Gór Stołowych
 
 
Najnowsze Zdjęcia

 
 
 
Znajdź Nas Na FaceBook
 
 
 
Historia

Historia SKN Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska w latach 2001-2011

Studenckie Koło Naukowe Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska działa przy Instytucie Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Członkami koła są studenci różnych lat kierunku Ochrona Środowiska. Obszary zainteresowania koła to szeroko rozumiana problematyka związana z ochroną środowiska, miedzy innymi: walory przyrodnicze (w tym zasoby glebowe) różnych obszarów, problematyka degradacji środowiska oraz działania podejmowane na rzecz jego ochrony, monitoring środowiska przyrodniczego oraz rekultywacja i renaturyzacja terenów zdegradowanych.

Opiekunkowie Koła Naukowego

Funkcję opiekunów SKNGIOŚ pełnią dr inż. Agnieszka Medyńska-Juraszek oraz dr inż. Jarosła Waroszewski. W latach 2007 do 2012 opiekunami SKN Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska byli dr inż. Beata Łabaz oraz dr hab. inż. Adam Bogacz prof. UP. Przed nimi funkcję tę sprawowali w latach 1996 – 2007 prof. dr hab. inż. Anna Karczewska oraz dr hab. inż. Cezary Kabała prof. UP.

Zarząd koła naukowego

Rokrocznie na pierwszym październikowym  zebraniu koła odbywa się głosowanie , w którym członkowie wybierają przewodniczącego oraz v-ce przewodniczącego SKN-u. Poniżej wykaz osób sprawujących te funkcje od roku 2001.

Rok akademicki
Przewodniczący
v-ce Przewodniczący
2000/2001
Joanna Kuźma
Łukasz Sosnowski
2001/2002
Joanna Kuźma
Łukasz Sosnowski
2002/2003
Sebastian Lizurek
Agnieszka Piwowarczyk
2003/2004
Dorota Duszyńska
-
2004/2005
Dorota Duszyńska
-
2005/2006
Dorota Duszyńska
-
2006/2007
Jarosław Waroszewski
Magdalena Harczuk
2007/2008
Agnieszka Przekora
Małgorzata Chilkiewicz
2008/2009
Małgorzata Chilkiewicz
Maria Budzisz
2009/2010
Kacper Drąg
Leszek Gersztyn
2010/2011
Magda Sobolewska
Dawid Nowacki
2011/2012
Dawid Nowacki
Bogumił Dąbek
2012/2013
Katarzyna Słoma
Jolanta Chyb

Obozy naukowe

Co roku w sierpniu członkowie koła naukowego w raz z opiekunami wyjeżdżają na 2-tygodniowe obozy naukowe. W trakcie obozu prowadzone są prace terenowe podczas, których pobierane są próbki glebowe do analiz laboratoryjnych. Pobrany materiał glebowy następnie analizowany jest pod kątem właściwości fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych oraz zanieczyszczenia metalami ciężkimi badanych gleb. Od roku 2004 SKN Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska pomaga w pracach terenowych i laboratoryjnych w ramach Monitoringu Środowiska Glebowego Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Parku Narodowego Gór Stołowych.


Obóz Naukowy - Karłów 2010

SKN Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska na konferencjach naukowych

Wyniki otrzymywane są z przeprowadzanych analiz laboratoryjnych, które członkowie SKN'u przedstawiają w formie posterów oraz prezentacji ustnych na licznych konferencjach krajowych i międzynarodowych. Za swoje prace członkowie naszego koła otrzymują liczne nagrody i wyróżnienia.


I Konferencja Kół Naukowych - "Od Natury Do Technologii" - Bydgoszcz 2011

Wyjazdy naukowo-poznawcze krajowe i zagraniczne

Jedną z tradycji członków koła naukowego są coroczne wyjazdy na Międzynarodowe Targi Ekologiczne „PolEko”, odbywające się w Poznaniu. Daje to możliwość zapoznania się z najnowszymi technologiami oraz działaniami społecznym na rzecz ekologii i ochrony środowiska. Każdy wyjazd do Poznania poszerzał wiedze studentów, oraz pozwalał na zgromadzenie wielu ciekawych materiałów informacyjnych, przydatnych w dalszej nauce, dawał również obraz perspektyw pracy, czekających na absolwentów Ochrony Środowiska.

Ważnym wydarzeniem w historii SKN Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska był obóz naukowy na Ukrainie, zorganizowany w ramach wymiany pomiędzy wówczas jeszcze Akademią Rolniczą i Instytutem Zasobów Naturalnych w Kołomyi, który odbył się w sierpniu 2003 roku. Opiekunami tego wyjazdu byli profesorowie Stanisława i Michał Licznarowie oraz prof. dr hab. inż. Anna Karczewska.

Studenci wraz z kadrą zwiedzali Lwów, Kołomyje, Worchote, obserwatorium meteorologiczno - wojskowe na szczycie Czarnohory. Zdobyli  również Howerle - najwyższy szczyt Ukrainy.

Rajdy Ochrony Środowiska

Koło Naukowe zajmuje się nie tylko badaniami i prezentacją własnych osiągnięć, ale dba również o integrację wszystkich studiujących na kierunku Ochrona Środowiska, organizując Rajd Ochrony Środowiska. Studenci wszystkich roczników poznają uroki przyrody i gór Dolnego Śląska, oraz zawierają znajomości, które utrzymują się przez wiele lat, a niejednokrotnie zainspirowani tym wydarzeniem dołączają do SKN Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska.


Rajd Ochrony Środowiska - Karkonosze - 2010


Rajd Ochrony Środowiska - Karkonosze - 2010