Adres korespondencyjny
SKN Gleboznawstwa
i Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Glebie
i Ochrony Środowiska

50-357 Wrocław
ul. Grunwaldzka 53
E-mail: igleb@up.wroc.pl

 
 
 
Gleby Gór Stołowych
 
 
Najnowsze Zdjęcia

 
 
 
Znajdź Nas Na FaceBook
 
 
 
Badania
Wpływ skały macierzystej na zawartość pierwiastków śladowych w glebach Parku Narodowego Gór Stołowych

Influence of parent rock on heavy metals in soil in Stołowe Mountains National Park


Badania zawartości metali ciężkich prowadzono na powierzchniach monitoringowych występujących na terenie PNGS. Próbki pobrano z poziomu próchnicy nadkładowej oraz głębokości 0-10cm i 10-20cm za pomocą laski glebowej. W badaniach zwrócono uwagę na zawartość wybranych, najczęściej opisywanych w literaturze związanej z monitoringiem gleb, metali ciężkich w zależności od występującej na terenie skały macierzystej. Zawartości Cu, Pb, oraz Zn mierzono w poziomach mineralnych i organicznych. Próbowano znaleźć zależności pomiędzy zawartością badanych metali a rodzajem skały macierzystej oraz głębokością pobrania próbki. Zawartość Pb była najwyższą w poziomach organicznych oraz 0-10cm, natomiast zawartość Zn i Cu wykazywała tendencje odwrotna. Zjawisko to jest związane z gromadzeniem się Pb w utworach silnie organicznych dość powszechnie występujących na terenie parku. Cynk i miedź wykazywały istotną zależność z glebami wytworzonymi z margli. Ołów bardzo wyraźnie kumulował się w silnie kwaśnych mało aktywnych glebach wytworzonych z piaskowców oraz w glebach wytworzonych z torfów. Powyższe obserwacje świadczą o antropogenicznej genezie wzbogacenia gleb Parku ołowiem. W przypadku Zn jego zawartość związana była z naturalna zasobnością skały macierzystej.