Adres korespondencyjny
SKN Gleboznawstwa
i Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Glebie
i Ochrony Środowiska

50-357 Wrocław
ul. Grunwaldzka 53
E-mail: igleb@up.wroc.pl

 
 
 
Gleby Gór Stołowych
 
 
Najnowsze Zdjęcia

 
 
 
Znajdź Nas Na FaceBook
 
 
 
Badania
Metale ciężkie w glebach leśnych i łąkowych Parku Narodowego Gór Stołowych

Heavy metals in forest and meadow soils in Stołowe Mountains National Park


Badania zawartości metali ciężkich prowadzono na powierzchniach monitoringowych występujących na terenie PNGS. Próbki pobrano z poziomów ściółek oraz głębokości 0-10cm i 10-20cm za pomocą laski glebowej. W badaniach zwrócono uwagę na zawartość wybranych, najczęściej opisywanych w literaturze związanej z monitoringiem gleb, metali ciężkich. Zawartości Cu, Pb, oraz Zn mierzono w poziomach mineralnych i organicznych (typy ściółek leśnych). Próbowano znaleźć zależności pomiędzy zawartością badanych metali a rodzajem skały macierzystej i typem gleby, pH oraz głębokością pobrania próbki. szczególną uwagę zwrócono na zawartość Cu, Pb, Zn przy różnych typach zagospodarowania gleb a także przy różnych wysokościach n.p.m. Zawartość Pb była najwyższą w poziomach 0-10cm, natomiast zawartość Zn i Cu wykazywała tendencje odwrotna. Zjawisko to jest związane z gromadzeniem się Pb w utworach silnie organicznych. Najwięcej Zn występowało w siedliskach żyznych ze ściółka typu mull i najniższej kwasowości gleby. W przypadku miedzi i ołowiu największa koncentracje obserwowano w typie mull torfiasty o silnie kwaśnym odczynie. Cynk i miedz wykazywały istotna zależność z żyznymi glebami wytworzonymi z margli takimi jak gleby brunatne właściwe i gleby płowe. Ołów bardzo wyraźnie kumulował się w silnie kwaśnych mało aktywnych glebach wytworzonych z piaskowców takich jak bielice i glejobielice oraz w glebach wytworzonych z torfów. Spośród wydzielonych na terenie Parku siedlisk, zbiorowiska grądowe wykazywały wyraźna koncentracje cynku w poziomach ściółek oraz 10-20cm. Największe nagromadzenie ołowiu obserwowano pod ubogimi drzewostanami świerczyn i świerczyn mieszanych. Analizując rozmieszczenie metali w poszczególnych piętrach wysokościowych stwierdzono wyraźna dodatnia zależność między obecnością ołowiu w glebie a wysokością n.p.m. Zależność ta dotyczy także poziomów 10-20cm. Zależności takiej nie obserwowano w przypadku cynku. Powyższe obserwacje świadczą o antropogenicznej genezie wzbogacenia gleb Parku ołowiem. W przypadku Zn jego zawartość związana była z naturalna zasobnością skały macierzystej.