Adres korespondencyjny
SKN Gleboznawstwa
i Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Glebie
i Ochrony Środowiska

50-357 Wrocław
ul. Grunwaldzka 53
E-mail: igleb@up.wroc.pl

 
 
 
Gleby Gór Stołowych
 
 
Najnowsze Zdjęcia

 
 
 
Znajdź Nas Na FaceBook
 
 
 
Badania
Przestrzenne zróżnicowanie kwasowości gleb na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych

Spatial differences of soils acidity in areas of Stolowe Mountains National Park


Badania prowadzono w obrębie stałych punktów monitoringowych wyznaczonych na terenie PNGS. Próbki pobrano z poziomów ściółek oraz głębokości 0-10cm i 10-20cm, przy użyciu laski glebowej. Celem badań było ukazanie zróżnicowania kwasowości gleb na obszarze Parku pod względem profilowym, typów próchnic leśnych, typów gleb, rodzajów skał macierzystych gleb, sposobu ich użytkowania ze szczególnym uwzględnieniem typów użytkowania lasu. Gleby PNGS były silnie i bardzo silnie kwaśne, choć pH wahało się w szerokim zakresie. Mimo malejącej kwasowości, od powierzchni w głąb gleby, pH było najniższe w warstwie powierzchniowej 0-10cm, zawierającej silnie zmumifikowany materiał organiczny. Gleby gromadzące więcej materii organicznej były zatem bardziej kwaśne. Badania pH w różnych typach ściółek potwierdzają celowość troficznej klasyfikacji siedlisk na podstawie typów ektopróchnic. Najsilniej kwaśne okazały się ściółki mor i gleby pod tymi ściółkami. Najmniej kwaśne były ściółki mull i gleby pod nimi. Na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych zauważono także zróżnicowanie kwasowości względem typu gleby. Typy gleb o zmniejszającym się odczynie można zestawić w następujący szereg: gleby płowe i brunatne właściwe i wyługowane > gleby brunatne kwaśne > bielice i glejobielice oraz gleby torfowe. Zróżnicowanie kwasowości było także wyraźnie obserwowane w zestawieniu różnego sposobu użytkowania gleby i rodzaju drzewostanu. Najmniej kwaśne okazały się gleby pod zbiorowiskami łąkowymi oraz gleby pod drzewostanami liściastymi. Najwyższe zakwaszenie gleby występowało pod świerkiem. Gleby pod drzewostanami bukowymi zajmowały pośrednią pozycję. Oceniając kwasowość gleb pod względem skał występujących na terenie PNGS, najsilniej kwaśne były gleby wytworzone z torfów i piaskowców. Margle i granity tworzyły zwietrzeliny o mniejszej podatności na zakwaszenie.