Adres korespondencyjny
SKN Gleboznawstwa
i Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Glebie
i Ochrony Środowiska

50-357 Wrocław
ul. Grunwaldzka 53
E-mail: igleb@up.wroc.pl

 
 
 
Gleby Gór Stołowych
 
 
Najnowsze Zdjęcia

 
 
 
Znajdź Nas Na FaceBook
 
 
 
Badania
Zasobność gleb w fosfor jako wskaźnik zróżnicowania żyzności ekosystemów Parku Narodowego Gór Stołowych

Content of phosphorus in soils as diversity index of ecosystem fertility in the Stołowe Mts. National Park


Do podstawowych wskaźników opisujących przyrodniczą wartość różnych rodzajów siedlisk należy zaliczyć fizyczne i chemiczne właściwości gleby, w tym przede wszystkim zasobność w składniki pokarmowe dla roślin. Właściwości te mają bardzo istotne znaczenie dla charakterystyki siedlisk leśnych i łąkowych oraz są pomocne w planowaniu kierunków przebudowy drzewostanów. W ramach monitoringu środowiska Parku Narodowego Gór Stołowych przeprowadzono analizę zasobności siedlisk ekosystemów leśnych i łąkowych biorąc pod uwagę zawartość przyswajalnych i wymiennych form magnezu. Najwyższe zawartości magnezu przyswajalnego (MgO) i wymiennego (Mg+2) występują na obszarach grądowych, w których dominującym drzewostanem jest klon, jawor, jesion oraz jodła, natomiast siedliska lasów świerkowych czystych jak również mieszanych charakteryzują się najniższą zawartością badanych form magnezu. Zawartość magnezu wymiennego i przyswajalnego modyfikowana jest również typem gleby i rodzajem skały macierzystej. Najwyższe zawartości MgO i Mg+2 występują w glebach płowych i brunatnych właściwych wykształconych na marglach i zlepieńcach cechsztyńskich. Wyraźnie uboższe są gleby torfiasto-glejowe, glejobielice torfiaste i bielice właściwe, wytworzone z piaskowców. W badaniach uwzględniono również typ próchnicy nadkładowej. Najwyższe zawartości magnezu przyswajalnego i wymiennego notowane są w ściółkach typu mull, natomiast wyraźnie niższe w ściółkach typu mor i mor torfiasty.