Adres korespondencyjny
SKN Gleboznawstwa
i Ochrony Środowiska, Instytut Nauk o Glebie
i Ochrony Środowiska

50-357 Wrocław
ul. Grunwaldzka 53
E-mail: igleb@up.wroc.pl

 
 
 
Gleby Gór Stołowych
 
 
Najnowsze Zdjęcia

 
 
 
Znajdź Nas Na FaceBook
 
 
 
Obozy

Obóz Naukowy - Karłów 2010/2011

Cele obozu naukowego zrealizowane zostały zgodnie z założonym zakresem i harmonogramem. W płaszczyźnie edukacyjnej studenci zapoznali się z celami oraz zasadami funkcjonowania parku narodowego, najważniejszymi walorami przyrodniczymi Gór Stołowych, zagrożeniami dla ekosystemów, podejmowanymi zadaniami ochronnymi i programami realizowanymi w parku. W płaszczyźnie krajoznawczo-turystycznej należy wymienić obejście większości szlaków turystycznych w centralnej i zachodniej części Gór Stołowych i poznanie budowy geologicznej, geomorfologii oraz walorów przyrodniczych Skalniaka, Narożnika, Szczelińca, rejonu Skalnych Grzybów, Białych Ścian, Wielkiego Torfowiska Batorowskiego i innych obiektów.


Obóz Naukowy - Karłów 2011

Najistotniejszy był aspekt naukowy, w ramach którego studenci najpierw zapoznani zostali z koncepcją, strukturą i zasadami funkcjonowania monitoringu obszarów leśnych i nieleśnych PNGS, w ramach którego wydzielono moduł monitoringu środowiska glebowego.

Regularna siatka powierzchni monitoringowych w PNGS liczy około 400 punktów składających się na kilkanaście transektów o ukierunkowaniu wschód-zachód, przecinających różne strefy geologiczne, morfologiczne i roślinne Gór Stołowych. Głównym zadaniem realizowanym na obozie była charakterystyka gleb i próchnic leśnych występujących na powierzchniach monitoringowych w kontekście innych czynników środowiskowych (nachylenie stoku, budowa geologiczna, pokrycie głazami, skład gatunkowy drzewostanu i jego zwartość, warunki wilgotnościowe itp).


Sieć monitoringu środowiska PNGS

Przeprowadzone badania terenowe pozwoliły na wstępną charakterystykę zmienności środowiska glebowego w układzie strefowym, która zostanie wzbogacona o informacje na temat chemizmu i zanieczyszczenia gleb oraz zasobność w substancje ograniczą, po ukończeniu analiz laboratoryjnych zaplanowanych na okres jesienny. W trakcie prac terenowych zwrócono również uwagę na typologiczną zmienność gleb występujących na badanym terenie. Podjęto więc próby aktualizacji map glebowych tego terenu.


Obóz Naukowy - Karłów 2011