<<< Poprzednia Gleba Powrót do Mapy Następna Gleba >>>

Gleby brunatne dystroficzne typowe z granitów

 

Gleby brunatne dystroficzne wytworzone z granitoidów kudowskich występują w masywach Kruczej i Czarnej Kopy oraz Lelkowej Góry w południowo-zachodniej części PNGS. Gleby te wykazują małe zróżnicowanie typologiczne i w większości należą do gleb brunatnych dystroficznych typowych (BDt). Tylko lokalnie, i wyłącznie pod drzewostanami świerkowymi lub modrzewiowymi obserwowano słabe zbielicowanie górnej części profilu, upoważniające do wyróżnienia gleb brunatnych dystroficznych zbielicowanych (BDbi).

Są to gleby głębokie, nawet na stokach o dużym nachyleniu, ale silnie szkieletowe. W szkielecie dominuje drobny ostrokrawędzisty żwir ("kasza granitowa") i dopiero poniżej 80-100 cm pojawia się większy odsetek grubszych odłamków skalnych. Jedynie w wierzchołkowych partiach wzniesień dominują gleby o miąższości 60-100 cm. Gleby wytworzone z granitoidów mają uziarnienie piasków gliniastych lub glin piaszczystych, o niskiej zawartości iłu. Płytsze gleby mają uziarnienie piasków słabogliniastych.

Odczyn gleb brunatnych wytworzonych z granitów jest kwaśny lub silnie kwaśny, i od wartości pH H2O 3,2-3,6 w warstwach powierzchniowych rośnie w głąb profilu do pH H2O 4,2-4,7. Suma kationów zasadowych jest w tych glebach bardzo niska, przeważnie poniżej 1 cmol(+) kg-1 (wyjątkowo rzadko do 3,7 cmol), co przy silnym zakwaszeniu skutkuje niskim wysyceniem kompleksu sorpcyjnego zasadami, z reguły poniżej 10% w warstwach powierzchniowych.

Mimo zakwaszenia i wyługowania warstw powierzchniowych gleby te tworzą dobre siedliska lasu górskiego mieszanego (LMGśw) lub nawet lasu górskiego (LGśw), a tylko w niesprzyjających warunkach topograficznych - boru mieszanego górskiego (BMGśw).

W klasyfikacji FAO-WRB (IUSS 2006) gleby brunatne dystroficzne wytworzone z granitów należą do Haplic Cambisols (dystric, skeletic).

Poziom
genetyczny

Miąższość
poziomu

pH H2O

pH KCl

Corg.

Sub.org.

N całk.

C/N

Hh

S

T

V

Ah

0-8

3,2

2,9

9,8

16,90

0,56

18

37,35

1,67

39,02

4,3

ABbr

8-12

3,4

2,9

2,21

3,81

0,24

9

22,20

0,74

22,94

3,2

Bbr

12-32

4,3

3,9

0,48

0,83

n.o.

-

11,25

0,76

12,01

6,3

BbrC

32-60

4,2

3,7

0,93

1,60

0,08

12

14,10

0,59

14,69

4,0

C 60-90 4,4 4,0 0,27 0,47 n.o. - 9,00 0,56 9,56 5,9

* Miąższość poziomu [cm], Corg. [%], Substancja organiczna [%], N całk. [%], Hh (H+ i Al3+) [cmol (+) kg-1],
S [cmol (+) kg-1], T [cmol (+) kg-1], V [%]Pozostałe gleby brunatnoziemne Gór Stołowych

Gleba brunatna eutroficzna wyługowana z mieszanych deluwiów
Gleba brunatna dystroficzna z czerwonego spągowca

Gleba brunatna dystroficzna z mułowców

Gleba brunatna dystroficzna opadowo-glejowa
Gleba brunatna eutroficzna wyłogowana
z mułowców
Gleby brunatne dystroficzne typowe z granitów
Położenie punktu na mapie Gór Stołowych
Położenie

Wys. n.p.m.

Siedlisko

FAO-WRB
Darnków

560 m n.p.m.

LGśw, BMGśw

Haplic Cambisols
Profil gleby
Gleba brunatna dystroficzna wytworzona z czerwonego spągowca
Siedlisko
Gleba brunatna dystroficzna wytworzona z czerwonego spągowca
Czynniki przyrodnicze wpływające na zróżnicowanie pokrywy glebowe Gór Stołowych