<<< Poprzednia Gleba Powrót do Mapy Następna Gleba >>>

Gleby brunatne eutroficzna wyługowana z mułowców

 

Gleby brunatne eutroficzne, najczęściej w podtypie wyługowanym (BEwy) zajmują około 9% powierzchni PNGS. Są to najżyźniejsze gleby na obszarze Gór Stołowych. Występują na stokach Rogowej Kopy, w rejonie Pstrążnej, Ostrej Góry, Pasterki a także na fragmentach progu Radkowa.

Gleby te wytworzyły się z margli/mułowców, po których dziedziczą zwięzłe uziarnienie - najczęściej pyłów lub glin zwykłych, z wyraźnie wysoką zawartością frakcji pyłowej. Mimo położenia na stokach o dużym nachyleniu są to gleby głębokie, ale silnie lub bardzo silnie szkieletowe w całym profilu, za to w bardzo małym stopniu pokryte głazami na powierzchni. W szkielecie występują płytkowe odłamki margli.

Odczyn tych gleb jest obojętny lub słabo kwaśny, przy czym pH rośnie w głąb profilu, aż do pH H2O 6,4-7,4 na głębokości 60-80 cm. Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi jest bardzo wysokie, nawet do 98%, nie spadając poniżej 50-60%. Wyługowanie tych gleb widoczne jest w poziomach powierzchniowych, gdzie wysycenie zasadami osiąga jedynie 20-40%.

Gleby brunatne eutroficzne słabo wyługowane tworzą najlepsze w Górach Stołowych siedliska lasu górskiego świeżego (LGśw), natomiast gleby nieco silniej i głębiej wyługowane tworzą siedliska lasu górskiego mieszanego (LMGśw). Obecnie najczęściej porośnięte są drzewostanami bukowymi lub mieszanymi, ale nadal na znacznych ich połaciach występują drzewostany świerkowe, które przyspieszają ługowanie składników alkalicznych, a więc przyczyniają się do degradacji tych najwartościowszych siedlisk leśnych.

W systematyce gleb FAO-WRB (IUSS 2006) gleby brunatne eutroficzne wyługowane należą do Haplic Cambisols (eutric, skeletic).

Poziom
genetyczny

Miąższość
poziomu

pH H2O

pH KCl

Corg.

Sub.org.

N całk.

C/N

Hh

S

T

V

Ahd

0-3

4,6

3,4

n.o.

16,54

n.o.

-

19,5

4,25

23,75

17,9

Ap

3-20

4,5

3,4

2,03

3,5

0,11

18

10,28

3,13

13,41

23,3

Bbr

30-46

5,2

3,7

0,67

1,16

0,03

25

4,65

4,98

9,63

51,7

Bbrg

46-57

5,2

3,7

0,47

0,81

n.o.

-

5,1

5,09

10,19

50,0

BCg >57 4,8 3,6 0,17 0,29 n.o. - 7,95 4,73 12,68 37,3

* Miąższość poziomu [cm], Corg. [%], Substancja organiczna [%], N całk. [%], Hh (H+ i Al3+) [cmol (+) kg-1],
S [cmol (+) kg-1], T [cmol (+) kg-1], V [%]


Pozostałe gleby brunatnoziemne Gór Stołowych

Gleba brunatna eutroficzna wyługowana z mieszanych deluwiów
Gleba brunatna dystroficzna z czerwonego spągowca

Gleba brunatna dystroficzna z mułowców

Gleba brunatna dystroficzna opadowo-glejowa
Gleba brunatna dystroficzna typowa z granitów
Gleba brunatna eutroficzna wyługowana z mułowców
Położenie punktu na mapie Gór Stołowych
Położenie

Wys. n.p.m.

Siedlisko

FAO-WRB
Rogowa Kopa

750 m n.p.m.

LMGśw, LGśw

Haplic Cambisols
Profil gleby
Gleba brunatna dystroficzna wytworzona z czerwonego spągowca
Siedlisko
Gleba brunatna dystroficzna wytworzona z czerwonego spągowca
Czynniki przyrodnicze wpływające na zróżnicowanie pokrywy glebowe Gór Stołowych