<<< Poprzednia Gleba Powrót do Mapy Następna Gleba >>>

Stagnobielice

 

Gleby te występują w dwóch podstawowych odmianach. Pierwszą z nich tworzą gleby o uziarnieniu piasku luźnego lub słabogliniastego, mało zróżnicowanego w całym profilu, silnie szkieletowego (kamienistego). Gleby te wytworzyły się z piaskowców ciosowych „górnych” na wierzchołkach pagórków wznoszących się ponad poziom zrównania wierzchowinowego Skalniaka i Narożnika oraz w partiach brzeżnych (krawędziowych). W profilu tych gleb wyraźnie zaznacza się jasnoszary poziom eluwialny oraz rdzawobrunatny poziom iluwialnego nagromadzenia związków humusowych oraz żelaza i glinu: O-(A)-Es-Bh-Bs-CR. Drugą odmianę bielic i gleb bielicowych, występujących przede wszystkim na rozległych zrównaniach, łagodnych stokach oraz w „kotlinach” między wzniesieniami, charakteryzuje wyraźnie dwuczłonowa budowa profilu. Warstwy powierzchniowe, na które składają się poziomy A, Ee oraz na ogół również Bh mają luźniejsze uziarnienie (najczęściej piasku słabogliniastego) zalegają ponad warstwami o wyraźnie zwięźlejszym uziarnieniu piasku gliniastego lub gliny piaszczystej, w których występuje obecnie poziom Bs i BsC. Nieciągłość litologiczna powoduje stagnowanie wody opadowej i roztopowej w górnych warstwach profilu, okresowe utrzymywanie się warunków redukcyjnych i oglejenie, a także zahamowanie rozkładu materii organicznej i wzrost miąższości próchnicy nadkładowej.

Zróżnicowanie budowy profilowej oraz uziarnienia jest wynikiem odmiennej genezy piaskowcowych pokryw stokowych na terenie Gór Stołowych. Odczyn gleb bielicowych i bielic jest silnie lub bardzo silnie kwaśny w całym profilu. Poziomy powierzchniowe posiadają pH H2O najczęściej w granicach 3,3-3,8, natomiast w głębi profilu jest to najczęściej pH H2O 4,0-4,3. Zawartość wymiennych kationów zasadowych jest niska, na ogół nie przekracza 1 cmol(+) kg-1 gleby, a wpływ procesu bielicowania objawia się dość wyraźnie w zubożeniu poziomów eluwialnych. Wysycenie gleb kationami zasadowymi nie przekracza 20%, jedynie w poziomach bielicowania wzrasta ponad 50%. Ten pozorny paradoks nie wynika ze wzbogacenia poziomów eluwialnych w  kationy zasadowe, ale z bardzo niskiej kwasowości tych poziomów, będącej skutkiem wymycia związków humusowych.

W klasyfikacji FAO-WRB (IUSS 2006) gleby bielicowe i bielice Gór Stołowych należą generalnie do typowych Albic Podzols. Najwłaściwszym odpowiednikiem stagnobielic są Stagnic Albic Podzols, natomiast odpowiednikiem glejobielic są Gleyic Albic Podzols lub Gleyic Histic Podzols.Poziom
genetyczny

Miąższość
poziomu

pH H2O

pH KCl

Corg.

Sub.org.

N całk.

C/N

Hh

S

T

V

Ag

0-20

4,5

4,2

3,90

6,72

0,32

12

7,5

11,77

18,27

61,1

CG1

20-35

5,0

4,3

0,64

1,10

0,08

8

3,15

5,29

8,44

62,7

CG2

35-60

5,0

4,5

0,34

0,59

n.o.

-

2,25

7,02

9,27

75,7

CgR

60-100

5,1

4,5

0,22

0,38

n.o.

-

2,32

12,42

14,74

84,2

* Miąższość poziomu [cm], Corg. [%], Substancja organiczna [%], N całk. [%], Hh (H+ i Al3+) [cmol (+) kg-1],
S [cmol (+) kg-1], T [cmol (+) kg-1], V [%]


Pozostałe gleby bielicoziemne Gór Stołowych

Bielica typowa (17)
Stagnobielica (15)
Stagnobielice
Położenie punktu na mapie Gór Stołowych
Położenie

Wys. n.p.m.

Siedlisko

FAO-WRB
Kłębek

800 m n.p.m.

BMGśw, BMGw

Stagnic Albic Podzols
Profil gleby
Gleba brunatna dystroficzna wytworzona z czerwonego spągowca
Siedlisko
Gleba brunatna dystroficzna wytworzona z czerwonego spągowca
Czynniki przyrodnicze wpływające na zróżnicowanie pokrywy glebowe Gór Stołowych