<<< Poprzednia Gleba Powrót do Mapy Następna Gleba >>>

Gleby torfowo-glejowa

 

W glebach torfowo-glejowych (GWtog) i murszowo-glejowych (GWmrg) występuje warstwa organiczna o miąższości 10-40(60) cm. Układ poziomów genetycznych w tych glebach jest następujący: Oa(e)-AG-G lub M-Cg-G. Najnowsza Systematyka Gleb Polski (2011), wzorem klasyfikacji międzynarodowych zwiększyła wymaganą miąższość warstwy organicznej dla gleb torfowych do 40 cm (torfy rozłożone) lub nawet 60 cm (torfy gąbczaste i włókniste, nap przykład torfowcowe). Wskutek tej zmiany znacznie poszerzył się zasięg gleb zaliczanych do torfowo-glejowych i murszowo-glejowych o zasięgi dawnych płytkich gleb torfowych i murszowo-torfowych.

Obecnie większość takich gleb na wierzchowinie Skalniaka, Narożnika, na Rogowej Kopie, poniżej Urwisk Batorowskich i w innych lokalizacjach należy do gleb torfowo-glejowych. Gleby glejowe nie są na ogół tak silnie kwaśne, jak sąsiednie gleby bielicowe, chyba, że na powierzchni występują warstwy torfowe lub murszowo-torfowe, wówczas odczyn podłoża mineralnego jest silnie kwaśny. Suma zasadowych kationów wymiennych jest w glebach glejowych typowych z reguły bardzo wysoka – nawet do 20 cmol(+) kg-1. Podobnie wysycenie kompleksu sorpcyjnego zasadami jest wysokie – na ogół ponad 80%, jedynie w warstwach powierzchniowych niższe, lecz nie spada poniżej 50%. Zarówno suma kationów, jak i stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego są zdecydowanie niższe w glebach torfowo-glejowych i murszowo-glejowych, szczególnie przy większym udziale mchów torfowców w masie glebowej.

Gleby glejowe typowe oraz torfiasto-glejowe tworzą jedne z najwilgotniejszych i najżyźniejszych siedlisk leśnych i łąkowych na terenie PNGS. Mogą być podłożem lasów górskich wilgotnych (LGw), rzadziej lasów mieszanych wilgotnych (LMGw). Gleby torfowo-glejowe i murszowo-glejowe tworzą siedliska wilgotne i bagienne, ale zdecydowanie mniej żyzne, typowe dla borów mieszanych górskich wilgotnych (BMGw) oraz nawet borów górskich bagiennych (BGb).

W klasyfikacji FAO-WRB (IUSS 2006) gleby glejowe typowe oraz torfiasto-glejowe należą do Haplic Gleysols (humic, eutric), natomiast gleby torfowo- i murszowo-glejowe spełniają kryteria Histic Gleysols (dystric/eutric).

Poziom
genetyczny

Miąższość
poziomu

pH H2O

pH KCl

Corg.

Sub.org.

N całk.

C/N

Hh

S

T

V

Agg

0-18

5,2

4,1

4,45

7,67

0,4

11

12

12,88

24,88

51,8

CG

18-40

5,8

4,8

n.o.

-

n.o.

-

2,62

17,07

19,69

86,7

G

40-120

5,4

4,7

n.o.

-

n.o.

-

3,15

12,96

16,11

80,4

* Miąższość poziomu [cm], Corg. [%], Substancja organiczna [%], N całk. [%], Hh (H+ i Al3+) [cmol (+) kg-1],
S [cmol (+) kg-1], T [cmol (+) kg-1], V [%]


Pozostałe gleby glejoziemne Gór Stołowych

Gleba torfowo-glejowa (9)
Gleba torfowo-glejowa
Położenie punktu na mapie Gór Stołowych
Położenie

Wys. n.p.m.

Siedlisko

FAO-WRB
Pasterka

730 m n.p.m.

LGw, LMGw, BMGw

Histic Gleysols
Profil gleby
Gleba brunatna dystroficzna wytworzona z czerwonego spągowca
Siedlisko
Gleba brunatna dystroficzna wytworzona z czerwonego spągowca
Czynniki przyrodnicze wpływające na zróżnicowanie pokrywy glebowe Gór Stołowych