<<< Poprzednia Gleba Powrót do Mapy Następna Gleba >>>

Gleby torfowa fibrowa

 

Gleby torfowe fibrowe zachowały się jedynie fragmentarycznie. Cechą charakterystyczną wielu złóż gleb torfowych jest naprzemienne występowanie różnych rodzajów torfu - sfagnowego, turzycowego, drzewnego i innych, zmienność stopnia rozkładu torfu, a także przewarstwienia mineralne, szczególnie piaskowe. Zawartość substancji organicznej waha się od 68% w torfach zamulonych do około 91% w słabo rozłożonych i nie zamulonych torfach fibrowych. Miąższość gleb torfowych na obszarze parku jest bardzo zróżnicowana, lecz zwykle nie przekracza 1 m, z wyjątkiem Wielkiego Torfowiska Batorowskiego, gdzie torf zalega do głębokości ponad 5 m. Odczyn torfów jest na ogół silnie kwaśny i rzadko pH H2O wzrasta ponad wartość 3,5. Odczyn torfów w strefach źródliskowych, jest słabo kwaśny, a pHH2O niektórych warstw sięga nawet wartości 6,6. Stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego gleb torfowych kationami zasadowymi waha się zatem od 2-20% w torfach fibrowych i fibrowo-hemowych, do 60-85% w torfach hemowych dolinnych, i nawet do 99% w torfach źródliskowych.

Gleby torfowe tworzą najwilgotniejsze siedliska borów górskich bagiennych (BGb) oraz borów mieszanych górskich bagiennych (BMGb). Na torfowiskach źródliskowych mogą tworzyć się siedliska lasu górskiego wilgotnego (LGw).

Zgodnie z klasyfikacją FAO-WRB (IUSS 2006), wszystkie gleby torfowe Gór Stołowych należą do histosoli. Najliczniej reprezentowane są Hemic Histosols. Gleby zbudowane z włóknistych torów sfagnowych kwalifikują się niekiedy do Fibric Histosols (dystic), a gleby torfowisk źródliskowych z silnie rozłożonym torfem – do Sapric Histosols (eutric).

Poziom
genetyczny

Miąższość
poziomu

pH H2O

pH KCl

Hh

S

T

V

Otp1

0-10

3,2

2,8

n.o.

n.o.

-

-

Otp2

10-30

3,5

2,9

n.o.

n.o.

-

-

Otp3

30-45

3,5

2,9

n.o.

n.o.

-

-

DG

45-65

4,3

3,8

2,77

3,28

6,05

54,2

DG2 65-90 4,5 3,9 6,52 3,17 9,69 32,7
GR 90-110 4,6 4,0 4,95 2,04 6,99 29,2

* Miąższość poziomu [cm], Hh (H+ i Al3+) [cmol (+) kg-1], S [cmol (+) kg-1], T [cmol (+) kg-1], V [%]


Pozostałe gleby organiczne Gór Stołowych

Gleba torfowa saprowa
Gleba torfowa fibrowa
Położenie punktu na mapie Gór Stołowych
Położenie

Wys. n.p.m.

Siedlisko

FAO-WRB
Torf. Batorowskie

750 m n.p.m.

BGb, BMGb, LGw

Hemic Histosols
Profil gleby
Gleba brunatna dystroficzna wytworzona z czerwonego spągowca
Siedlisko
Gleba brunatna dystroficzna wytworzona z czerwonego spągowca
Czynniki przyrodnicze wpływające na zróżnicowanie pokrywy glebowe Gór Stołowych