<<< Poprzednia Gleba Powrót do Mapy Następna Gleba >>>

Gleby torfowa saprowa

 

Gleby torfowe saprowe (OTa) to gleby zbudowane z materiałów silnie rozłożonych, zarówno dawnych torfów niskich, jak i przejściowych. Łączna powierzchnia gleb organicznych na obszarze PNGS jest obecnie szacowana na 158 ha, czyli około 2,5% areału parku. Torfowiska Gór Stołowych występują w kilku wariantach, różniących się warunkami zasilania oraz żyznością wód i całego siedliska: (a) torfowiska położone na terenach wododziałowych, (b) torfowiska stokowe na terenach źródliskowych związanych z kontaktem piaskowców i margli, (c) torfowiska położone w dolinach potoków. Najliczniejszą grupę stanowią niewielkie torfowiska należące do pierwszej kategorii, szczególnie na wierzchowinie Skalniaka, gdzie odnaleziono co najmniej siedem kompleksów torfowiskowych. Torfowiska związane z obszarami źródliskowymi stwierdzono na stokach Skalniaka poniżej urwisk skalnych (zarówno od strony południowej, jak i północnej), na stokach Narożnika i Kopy Śmierci (poniżej Urwisk Batorowskich) oraz na stokach Szczelińca.

Niektóre z wymienionych powyżej konturów, lub ich fragmenty, mają miąższość warstwy organicznej poniżej 40 cm, co spowodowało ich przeklasyfikowanie do gleb glejowo-torfowych, towarzyszących glebom organicznym. Torfowiska ostatniego typu stwierdzono m.in. w dolinie Czerwonej Wody i Moszczenicy. Na szczególną uwagę zasługuje Wielkie Torfowisko Batorowskie, największy jednolity obszar torfowiskowy w Górach Stołowych i jeden z największych w całych Sudetach. Torfowisko to zajmuje generalnie położenie wododziałowe, ale jest też zasilane przez wody spływające z sąsiednich stoków oraz przez wody źródliskowe na obrzeżach torfowiska. Wskutek przeprowadzonego na początku XX wieku osuszenia, częściowo zahamowane zostały procesy bagienne oraz wyparta naturalna roślinność. Obecnie prowadzi się ostrożne działania mające na celu zatrzymanie wody na obszarze torfowiska i stymulowanie naturalnej jego renaturalizacji

Poziom
genetyczny

Miąższość
poziomu

pH H2O

pH KCl

Hh

S

T

V

Otp1

0-10

3,2

2,8

n.o.

n.o.

-

-

Otp2

10-30

3,5

2,9

n.o.

n.o.

-

-

Otp3

30-45

3,5

2,9

n.o.

n.o.

-

-

DG

45-65

4,3

3,8

2,77

3,28

6,05

54,2

DG2 65-90 4,5 3,9 6,52 3,17 9,69 32,7
GR 90-110 4,6 4,0 4,95 2,04 6,99 29,2

* Miąższość poziomu [cm], Hh (H+ i Al3+) [cmol (+) kg-1], S [cmol (+) kg-1], T [cmol (+) kg-1], V [%]

Pozostałe gleby organiczne Gór Stołowych

Gleba torfowa fibrowa
Gleba torfowa saprowa
Położenie punktu na mapie Gór Stołowych
Położenie

Wys. n.p.m.

Siedlisko

FAO-WRB
Karłów

750 m n.p.m.

BGb, BMGb, LGw

Sapric Histosols
Profil gleby
Gleba brunatna dystroficzna wytworzona z czerwonego spągowca
Siedlisko
Gleba brunatna dystroficzna wytworzona z czerwonego spągowca
Czynniki przyrodnicze wpływające na zróżnicowanie pokrywy glebowe Gór Stołowych